•  6.45-8.45
Czas schodzenia się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Stworzenie sytuacji służących do realizacji pomysłów dzieci. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowo- muzyczne;
  • 8.45-9.00
Kształtowanie nawyków higieniczno – porządkowych i samoobsługowych, przygotowanie do śniadania;
  •  9.00-9.30
 Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, czynności higieniczne po śniadaniu;
  • 9.30-10.50
Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.  Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne, ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi (zgodnie z harmonogramem);
  • 10.50-11.10
 drugie śniadanie, czynności higieniczne po drugim śniadaniu;
  • 11.10-12.15
Spacery, zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze;
  • 12.15-12.30
Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu;
  • 12.30-13.15
Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole, kształtowanie umiejętności prawidłowego używania sztućców. Czynności higieniczne po obiedzie;
  • 13.15-14.50
Odpoczynek dzieci w zależności od potrzeb: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek i baśni czytanych przez nauczyciela. Utrwalenie treści programowych, wierszy i piosenek. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, gry, zabawy edukacyjne i planszowe;
  • 14.50-15.15
Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, czynności porządkowo – higeniczne; 
  • 15.15-17.30
Zabawy dowolne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym o charakterze wychowawczym lub w kącikach zainteresowań. Zabawy plastyczno – techniczne, zabawy ze śpiewem. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.